Vedtægter for Kredsforening 1

Vedtægter

for

 Kredsforening 1, i Politipensionisternes Landsforening.

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Politipensionisterne i Nordjylland med formandens adresse som hjemsted.

§ 2. formål.

Foreningen er partipolitisk uafhængig, og har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende pensions- og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politipensionisternes Landsforening. Politiforbundet og de stedlige repræsentanter fra politiorganisationen, samt at virke som samlingspunkt for foreningens medlemmer i henseende til sammenkomster og evt. andre arrangementer.

§  3. Opgaver.

Kredsforeningen skal være bindeled til Landsforeningen gennem kredsrepræsentanter, samt hjælpe og vejlede i økonomiske og sociale spørgsmål, og søge at styrke samarbejdet mellem lokalforeningerne i kredsen.

§  4. Medlemskab.

Som medlemmer kan optages alle, der er medlemmer af Politipensionisternes Landsforening.

§  5. Kontingent.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§  6. Ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, der også er kredsrepræsentant, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

§  7. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal med mindst 14 dages varsel og indkaldes ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, og/eller ved elektronisk besked (mail, sms osv.) til alle medlemmer, som har oplyst disse korrekt til Politipensionisternes Landsforenings medlemssekretær.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år, formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for en periode på 2 år, og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år for en periode på 2 år. Der vælges en suppleant for bestyrelsen for 1 år.

Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren afgår i lige år, og revisorsuppleanten afgår i ulige år.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg 
  1. Formand eller kasserer
  2. Til bestyrelsen
  3. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Til forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Hvert medlem kan højst møde med en fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det påkrævet. Eller når mindst 1/8 af medlemmerne skriftligt overfor formanden fremsætter krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen. Der indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden senest 8 dage før afholdelsen.

§  8. Regnskab.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Formanden og kassereren er ansvarlig for foreningens økonomiske drift. De kan uafhængig af hinanden disponere over foreningen økonomiske midler.

Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag.

Det reviderede regnskab forelægges på den årlige generalforsamling, eller efter bestyrelsens begæring.

§  9. Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.

Opløsning kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ved opløsning tages bestemmelse om foreningens midler.

 

Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Aalborg den 05. februar 2008.

Ændring af § 7 er vedtaget på den ordinære generalforsamling 01. februar 2011.

Ændring af § 8 er vedtaget på den ordinære generalforsamling 07. marts 2017.

Ændring af § 7 er vedtaget på den ordinære generalforsamling 16. februar 2018.

Ændring af § 7 er vedtaget på den udskudte (Corona) ordinære generalforsamling 21. september 2021.

 

Børge K. Nielsen,                                                                                 Flemming Bruun Jacobsen,

      Formand.                                                                                                        Dirigent.