Referat

logo

R E F E R A T
af generalforsamlingen i Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland, tirsdag 3. februar 2009 på Politigården i Aalborg.

Pkt. 1: Kurt Wildt blev valgt som dirigent.

pkt. 2: Ikke indkommet fuldmagter.

Pkt. 3: Formandens beretning.

Formanden Finn Teddy Iversen aflagde beretning og nævnte, at landsforeningen nu har 2000 medlemmer – hvoraf 208 er fra Nordjylland. En fremgang på 30 medlemmer inden for det seneste år.

Omtalte ”starthjælp” på kr. 5.000,- fra Nordjyllands politiforening – og nævnte,

at vi var repræsenteret ved formanden Børge Nielsens 60 års dag.

Og at vi var repræsenteret ved den tidl. formand Hans J. Poulsen og fru Elsa’s guldbryllup.

Omtalte begrebet kørepenge når vi er ude – og det er efter reglerne billigste off. transportmiddel- og vi skal beflitte os på samkørsel.

Omtalte pensionsfremgangen og skuffelsen over, at Politiforbundet ”solgte” os ved at vi fik mindre fremgang end de aktive politifolk. Nævnte forhandlingerne, hvor formand for pensionisternes centralforening Jørgen Fischer arbejder ihærdigt for at gøre opmærksom på vores berettigede krav.

Nævnte at da vi er blevet over 200 medlemmer i kreds Nordjylland, bevirker, at vi foruden formand kan have 5 deltagere med til Landsforeningens generalforsamling i Roskilde den 31 marts.

Omtalte punktet økonomi, som skal behandles på Pl.s generalforsamling. Forslaget går ud på, at der skal ydes 1000,- kr. for hvert 100 medlemmer plus 10 kr. pr. medlem.

Formanden takkede alle for støtte til foreningen og tak til bestyrelsen for godt arbejde det første år.

Formandens beretning blev vedtaget med akklamation.

Kopi af formandens beretningen vedlægges dette referat.

pkt. 4:  Der var ikke indkommet forslag.

pkt. 5   Kassereren Carsten Riis-Kristensen aflagde regnskab, der var meget

enkelt det første år, da det er først nu var lidt penge at gøre godt med.

pkt. 6  Der betales ikke kontingent for at være medlem af kredsforeningen. Alle medlemmer af PL. Er automatisk medlemmer af kredsforeningen.

pkt. 7.

Carsten Riis-Kristensen blev genvalgt som kasserer

Hans Jørgen Christensen blev ligeledes genvalgt.

Suppleanten, Børge Jespersen, Hjørring, var på valg, men trækker sig frivilligt for at Jan Slottved, Frederikshavn, kunne komme med for at repræsentere Frederikshavn – og Jan blev valgt som suppleant med akklamation.

Der nævntes, at der ikke på et tidligere tidspunkt var valgt nogen revisor – og det er relevant, nu vi har et budget – og måske får en indtægt fra hovedforeningen.

Som revisor valgtes Per Højbak.

Arne Vegger valgtes som revisorsuppleant.

pkt. 8  intet under eventuelt.

Under den efterfølgende debat, påpegede Hans Jørgen Poulsen, Aalborg, det store arbejde som Jørgen Fischer gør som forhandler i Statspensionisternes centralforening.

Han roste formand Finn T. Iversen for det store arbejde han gør for kredsforeningen og landsforeningen – ikke mindst hans utrættelige iver i at hverve nye medlemmer .

Formand Finn T. Iversen, omtalte medlemstilgangen – og han opfordrede alle til at arbejde for, at alle pensionerede bliver medlemmer af foreningen.

Dirigenten takkede for en god saglig generalforsamling, og han takkede for god ro og orden.

Anton Jensen,

referent.