Bestyrelsesmøde 110112

logo

Aalborg den 16. januar 2012.

Referat

Fra bestyrelsesmøde afholdt på politigården i Aalborg den 11. januar 2012 kl. 0930.

Bestyrelsen var fuldtallig, men afbud fra talsmand, Jørgen Trap, Hobro.

Formanden bød velkommen og gennemgik nedennævnte dagsorden:

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 11. januar 2012.

På politigården i Aalborg i Kantinen på 5.sal
1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 11.oktober 2011.
2. Generalforsamlingen fredag den 02. marts 2012 i Hjørring. Indkaldelse i forbindelse med et nyhedsbrev. Evt. på en side. Hvem skal tage mod tilmeldingerne.? Der kommer sikkert flest fra Hjørring, så hvad med at du tager dig af det Bent? Vi har seks delegerede. Kan I alle deltage? og hvem skal vi foreslå på generalforsamlingen. (Jørn Rostgaard Sørensen?).

3. Behandling af udkast til hverve-brev. Herunder gennemgang af listerne fra Politiforbundet og fra Rpch. Personaleafd.

4. John Stenbak har foreslået, at vi får en slags hjemmeside på Facebook??

5. Skal vi ændre vores mødested til at være på en lokalstation eller evt. privat på skift?

6. Jeg skal til hovedbestyrelsesmøde mandag den 27.02.2012.  Hvor jeg har stillet forslag om, at PL. gør noget mere ved hvervning af ”gamle pensionister”, og at formanden anmodes om, at arbejde for en nærmere tilknytning til Politiforbundet.

7. Foreningens økonomi ved Carsten Riis.

8. Pl. s generalforsamling i Odense mandag den 26. marts kl. 1200. Deltagere og transportmåde? Skal vi med ”bumletog?” eller måske køre i to biler?

9. Eventuelt.

Ad 1: Referatet godkendt uden bemærkninger.

Ad 2: Indkaldelse til generalforsamling lægges på hjemmesiden og sendes pr. Mail.
Nyhedsbrev afventer hovedbestyrelsesmøde i februar måned, således at informationerne er nye og opdaterede.
Bent tager imod tilmeldinger.
Til delegerede til landsmødet foreslås: bestyrelsen, Jørgen Trap og Jørn Rostgård, endvidere udpeges to suppleanter.
Formanden for Nordjyllands Politiforening, stationslederen i Hjørring og Webmasteren inviteres med til generalforsamlingen.
Bent fik oplyst, at beløbet til spisning m.v. er ca. 1500 kr.

Ad 3: Udkast gennemgået og godkendt.
Listerne over pensionerede kolleger gennemgået enkelte streget/døde.
Alle ikke medlemmer tilskrives endnu en gang.
De som ikke reagerer anses som uden for pædagogisk rækkevidde
.
Ad 4: Enighed om, at vi afventer et behov hos medlemmerne.

Ad 5: Afholdes på politistationer, hvis muligt ellers privat.

Ad 6: Finn stiller forslag om, at der gøres noget mere aktivt vedrørende hvervning af nye medlemmer på landsplan.
Ligesom der stilles forslag om, at vores forening tilknyttes Dansk Politi evt. som en selvstændig valgkreds under forbundet.

Ad 7: Carsten oplyste, at vi p.t. har kr. 5000 + 122 i Sprogforbundet.
Vi har modtaget kr. 1280 ekstra fra landsforeningen.
Sidst på måned modtager vi årsbetaling fra landsforeningen ca. 4500. Økonomien ser meget fornuftig ud.

Ad 8: Carsten bestiller pladsbillet til 7 delegerede afgang Aalborg kl. ca. 0800 og hjem fra Odense kl. ca. 1700.
Hver mand køber selv billetten, som efterfølgende refunderes af landsforeningen.

Ad 9: Ingen bemærkninger.

Mødet slut kl. ca. 1200.

Hans J. Christensen,
Referent.