Referat 2019

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Aalborg 13. marts 2019. 

Referat 

Fra Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland. 

Generalforsamling 

Tirsdag 26. februar 2019 kl. 1300 i Frederikshavn. 

Foreningen var forud for generalforsamlingen vært ved et mindre traktement. 

Morten Klyvø, Frederikshavn bøde velkommen til generalforsamlingen. Der var 36 fremmødte. 

Han oplyste, at formanden i Frederikshavn lokalklub, Knud Høfler, ikke kunne være tilstede, idet han var blevet indlagt på hospitalet og opereret for blindtarmsbetændelse. Han sendte en hilsen med ønsket om en god generalforsamling. 

Hans Jørn Christensen, næstformand meddelte at foreningens formand, Finn T. Iversen var syg og derfor ikke kunne være tilstede. Sygdommen havde ligeledes bevirket, at Finn trak sig som formand. 

Hans Jørn Christensen, næstformand var derfor indtrådt som formand indtil næste ordinære valg af formand (lige år 2020). 

Herefter gik vi til afholdelse af generalforsamling efter neden nævnte dagsorden. 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning. 
 4. Indkomne forslag. 
 5. Regnskab. 
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7.  Valg
  A. Formand, Finn T. Iversen (er afgået grundet sygdom). 
  B. Kasserer, Carsten Riis Kristensen. 
  C Til bestyrelsen, Hans J. Christensen. 
  D. Suppleant, Marinus Abildtrup. 
  E. Revisor, Hans Hovmøller. 
  F. Revisorsuppleant, Hans J. Vinkler. 
  G. Valg af delegerede til Pl. s generalforsamling jfr. Pl. s vedtægt § 11. 
 8. Eventuelt

Ad. 1: Morten Klyvø, Frederikshavn foreslået og valgt. 

Ad. 2: Ingen fuldmagter. 

Ad. 3: Hans Jørn Christensen, afgav en kort beretning med særlig vægt på
Overenskomsten 2019. Samtidig takkede han Finn T. Iversen for det  
store arbejde, som han havde lagt i foreningen gennem mange år.              

Ad. 4: Der var ingen indkomne forslag.                     

Ad. 5: Kassereren fremlagde regnskabet der viste, at der havde været indtægter på kr. 14.444,33 og udgifter på kr. 13.208,15, hvilket gav et overskud på kr. 1.236,18. 
Foreningen havde et indestående i Sprogforbundet på kr. 16.951,15 og
på konto i lån og Spar Bank kr.18.104,37, samlet formue på kr. 35.055,62.
Regnskabet godkendt. 

Ad. 6: Foreslået til 0 kr. Godkendt. 

Ad. 7: 
A: Næstformand, Hans Jørn Christensen, valgt som formand for 1 år.
B: Carsten Riis Kristensen, genvalgt. 
C: Til bestyrelsen, Børge K. Nielsen, valgt.
D: Marinus Abildtrup, genvalgt. 
E: Hans Hovmøller, genvalgt. 
F: Hans J. Vinkler, genvalgt. 
G: Delegerede til Pl. s generalforsamling blev foreslået som værende bestyrelsen med og 1 fra Aalborg, Hobro og Frederikshavn i alt 8 stk. Valgt. 

 Ad. 8: Der var ingen, der ønskede ordet under eventuelt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden       

For referat
Carsten Riis Kristensen og
Hans J. Christensen.