Formandens beretning

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING 2015.

Hjertelig velkommen til vores generalforsamling 2015. Det er dejligt, at se, at stadig flere støtter op om vores fagforening. En særlig velkomst til vores nye medlemmer og til formanden for Nordjyllands Politiforening Niels Jørgen Møller-Nielsen. Vores webmaster John Stenbak var også inviteret, men han er tjenstlig forhindret i at deltage.

I løbet af 2014 har 11 politipensionister, fire medlemmer fra kontosektoren og tre enker efter politifolk meldt sig ”under fanerne”, så vores forening er i stadig vækst. Vi er nu den næststørste kredsforening kun overgået af København. Vi har 289 ud af landsforeningens ca. 2.350 medlemmer. Så, selvom vi desværre har mistet nogle kolleger i årets løb, og en enkelt har valgt at melde sig ud af fællesskabet, er vi blevet flere medlemmer i 2014.

Bestyrelsen har besluttet, at foreningen betaler gildet, når vi holder generalforsamling. Det er jo vores eneste arrangement, og vi vil gerne lokke så mange af medlemmerne som muligt med til at debattere om foreningens fremtid. Når vi holder det i lokalforeningerne i de ”gamle politikredse”, koster det pr. kuvert typisk omkring 60 kr. Alene menuen her koster 90,- kr., så derfor havde vi bestemt, at vi ville betale 75,- kr. pr. deltager, uanset om pgl. Var medlem hos os. Aalborg Seniorklub betaler så resten.

Bestyrelsen har holdt tre møder i år med orientering om Landsforeningens virke, og hvor vi aftalte, hvad der skulle ske i fremtiden.

Jeg har i årets løb deltaget i tre møder i hovedbestyrelsen i Landsforeningen. På det sidste møde i efteråret, måtte vi lave en del ændringer i forretningsgangen, idet vores hovedkasserer Bent Cavour ret pludselig døde. Det var især formanden, næstformanden og Finn Baad, Roskilde, som måtte prøve at samle trådene op efter Cavour.

Det er planen, at vi på næste generalforsamling den 23.marts i år, splitter hovedkassererens job i op to. Så der bliver en kasserer og en medlemssekretær.

Poul Erik Jørgensen, som har været kasserer i København Seniorklub, bringes i forslag, som kasserer. Som medlemssekretær foreslås Finn Baad, Kalundborg/Roskilde, som er særdeles god til EDB., og bl.a. har lavet en del af vores flotte publikationer.

Med udgangen af i år bliver Statspensionisternes Centralforening nedlagt. Der er efterhånden så mange pensionist-foreninger, som har valgt at melde sig ud, så der kun er ca. 4.000 tilbage i foreningen. De fleste pensionistforeninger er en underafdeling af deres ”gamle-fag-forening”.

På det sidste Hovedbestyrelsesmøde forsøgte jeg at få opbakning til, at foreningen går i forhandling med Politiforbundet for at blive tilknyttet forbundet. Så Politiforbundet kunne forhandle pension for os i CO10 forhandlingerne. Det er jeg overbevist om ville være en fordel, men det lykkedes ikke at få medhold i det.

Og a pro pos økonomi, så er det blevet dyrt at sende breve ud. Det koster ca. 15 kroner pr. brev, når vi regner porto, papir og printer med. Så er der nogen af Jer, som ikke får mails fra os, så vil vi meget gerne have en mailadresse. Der er sendt tre mails ud til alle i årets første to måneder. Da jeg sendte indkaldelsen til generalforsamlingen ud pr. mail, kom der 31 tilbage, med fejl i mail-adresse eller lignende. Jeg sendte så breve ud til de pgl. Med en opfordring til at sende deres nye mailadresse. Der var 5 der reagerede.

Fremtiden: Overenskomsterne for det statslige område gik åbenbart uden de store sværdslag, Bjarne Corydon er en hård modstander.

Det bliver til kun en stigning på ca. 0,50 % pr. 1. april i år. Aftalen gælder i 3 år, og giver måske op til 3,57 % frem til april 2018, hvis ikke reguleringsordningen og privatlønsværnet bliver negativt. Det er bestemt Ikke noget at råbe hurra for, men aftalen gælder jo for alle statsansatte, og dermed også for os pensionister. Vi kan jo så glæde os over, at priserne også er i ro.

EGENPENSION: Jeg er blevet spurgt om, hvordan det er med pensionen: Med såkaldt ”Fuld Pension”, som opnås efter 37 års ansættelse, dog tidligst fra det 25 år. Fuld Pension er 57 % af den pensionsgivende løn der pt. gives på det skalatrin, man blev pensioneret fra.

Ægtefællepension udbetales til den efterladte ægtefælle eller registrerede partner, og det udgør 71 % af egenpensionen.

Desværre, for os på pension, er der kommet en del tillæg, til de kolleger, som stadig er i tjeneste, og disse tillæg er holdt uden for ”pensionsgivende løn”, men der sættes en vis % af beløbet ind på P.F.A. til kollegaens pension. Så man kan sige, at vi på den måde ”bliver snydt”.

Vi er jo en forening for statspensionister fra politi og retsvæsen og disses efterladte. Der er desværre enkelte, som endnu ikke støtter os. Kender du en af dem, så giv dem et lille vink. Det er vigtigt, at vi er mange, der støtter op om vores forhandlere, og vi er de eneste, som arbejder for vores pension. Skulle der sidde nogen her, som brænder efter at støtte sagen og dermed sig selv, så ligger der tilmeldinger her på bordet.

Aalborg den 10. marts 2015. Finn T. Iversen, formand.