Referat

logo

Der var tilmeldt 42 medlemmer med repræsentation fra næsten hele Nordjyllands Politi.

Formanden bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

 1. Henning Mathisen blev foreslået som dirigent og blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet
 2. Der var ingen mødt med fuldmagter
 3. Formandens beretning vedhæftet som fil. Beretning sat under debat. Peter Kusk spurgte om vi får vores eget politiskilt udleveret. Hvilket formanden bekræftede. Pa. Per Trølund vil forestå udleveringen, når politiskilte bliver tilsendt politikredsen. Formanden er i kontakt med Per Trølund og vil informere, når og hvis der fremkommer nye relevante oplysninger. Søren Poulsen ønskede oplyst, hvad glæde vi har af foreningen? Han kritiserede bladet ”Statspensionisten” som har et meget tyndt indhold. Han har tilskrevet bladet, men ikke fået noget svar. Formanden svarede, at det var for dårligt og han vil undersøge sagen. Det er sålede, at vores forening varetager pensionen/overenskomstforhandlinger gennem Statspensionisternes Centralforening som fremsætter ønsker/krav til  CO 10 (pensionisternes fagforeningen) jo flere vi er jo bedre. Det er ikke en selvfølge, at pensionen reguleres fuldt ud. Vi ønsker en fast procentvis regeulering, således vores pension bevarer sin værdi i takt med løndudvikling og inflation. Vi holder politikerne og organisationerne i ørene. Det sociale varetages af lokalforeningerne. Beretningen godkendt med aklamation
 4. Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen. ”Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal – offentliggøres i Statstidende/mail m.v.”. Forslaget er af rent praktiske årsager og vil spare porto og gøre indkaldes smidig. Forslaget vedtaget – ingen imod
 5. Kasseren forelagde det reviderede regnskab. Regnskabet vedtaget – ingen imod
 6. Kontingentet (lokal) fortsat 0 kr. – ingen imod
 7. Valg:
  a. Ingen valg.
  b. Genvalg af Hans Jørn Christensen og Carsten Riis Kristensen.
  c. Genvalg af Jørgen Rostgård Sørensen.
  d. Genvalg af Per Højbak.
  e. Bestyrelsen
 8. Hans J. Christensen fremførte, at det er meget vigtigt, at der bliver bakket op omkring
  foreningen, således at vores pension bliver reguleret i takt med løn og priser, samt den  beholder sin værdi. Det er absolut ikke en selvfølge. Bladet Statspensionisten er meget ringe, hvilket bestyrelsen er opmærksom på og vi vil fremføre medlemmernes synspunkter overfor hovedbestyrelsen.
  Arne Vegger orienterede om Senior Sport i Aalborg Kommune og opfordrede til at deltage.
  Formanden opfordrede til at komme med i motionsrummet i kælderen, der er plads til flere.
  Formanden takkede for fremmødet og interessen for foreningen.
  Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet kl. 1445.

Referent
Hans J. Christensen,
Sekretær.