Generalforsamling 2020

Ordinær Generalforsamling

Politipensionisterne Kreds 1 Nordjylland

Tirsdag den 03 Mar 2020 kl. 1300 i parolesalen, 5. sal

Politigården i Aalborg

Spisning kl. 1200.

 

Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af fuldmagter.
  3. Formandens beretning
  4. Indkomne forslag.
  5.  
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg:
  8. Formand: Hans J. Christensen – ønsker ikke genvalg
  9. Til bestyrelsen: Erik Kjærsgård og Børge Nielsen – begge villige til genvalg
  10. Suppleant: Marinus Abildtrup- Villig til genvalg.

Revisor: Hans K. Houmøller – villig til genvalg

Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11, blev overladt til bestyrelsen at træffe beslutning om.

Eventuelt

Efter spisning bød formanden velkommen til de 73 fremmødte medlemmer, hvorefter han gik over til dagsordenen.

Ad 1.

Hans Jørgen Winkler blev foreslået og valgt. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet fortsatte dirigenten efter dagsordenen.

Ad 2.

Der var ingen fuldmagter.

Ad 3.

Formandens beretning i afskrift:

Beretning

Til ordinær generalforsamling i Aalborg tirsdag 03 MAR 2020 kl. 1300.

Politipensionisterne Kreds 1 Nordjylland.

Gode kolleger hjertelig velkommen til vores 13 generalforsamling. Det er dejligt, at der er så mange tilmeldte 71. Det viser lidt om interessen for vores forening. De gule ærter trækker måske også nogle til huse.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i løbet af året.

Endvidere tak for til dem jeg har arbejdet sammen med gennem mine 12 år i bestyrelsen. Det er ingen hemmelighed, at jeg takker af ved dette årets generalforsamling.

Jeg mener, at der skal nye koste til – nye ideer og ny energi skal tilføres. Det skal ikke forstås på den måde, at der skal skiftes ud hele tiden, men nye briller ser måske bedre og anderledes på tingene.

Vi var pr. 01 januar 2020 – 305 medlemmer (313 i 2019) tilbagegang på 8 medlemmer.

Der falder jo desværre nogen fra – nogen melder sig ud og andre falder fra af naturlige årsager.

På landsplan er vi p.t. 2585 medlemmer (2562 i 2019) fremgang på 23 medlemmer.

Jeg vil gerne bede alle om, at de hjælper til med, at flest mulige pensionister melder sig ind i Politipensionisternes Landsforening. Det kan ske på Landsforeningens hjemmeside – Politipensionisterne.dk eller ved henvendelse til Kredsforeningen.

Politipensionisternes Landsforening er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede tjenestemænd i Politiet, samt pensionerede medlemmer fra Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever.

Foreningen har blandt andet til formål – varetage vores pension i nært samarbejde med Politiforbundet og andre statslige pensionistforeninger – udøve forhandlingsret (CO10) – meddelelser i Dansk Politi – hjemmeside – understøtte kredsforeningerne og kollegialt sammenhold.

Vi er udfordret af den nye persondatalov. Tidligere fik vi oplysninger om pensionerede kolleger fra HR-afdelingen ved Nordjyllands Politi. Det må de ikke mere jfr. persondataloven. Ligeledes har der været rod i Politiforbundets medlemskartotek det sidste år – tidligere fik vi lister fra forbundet. Det gør vi ikke p.t. og de er rykket, men der er stadig problemer?

Den nye bestyrelse kommer til, at arbejde videre med at få rekrutteringen af nye medlemmer ind i nye rammer. Her vil jeg håbe på, at Nordjyllands Politiforening vil ind gå i et samarbejde, idet det også må være i deres interesse, at pensionisterne bliver organiseret. Jo flere vi er – jo bedre – jo stærkere bliver vi og jo mere indflydelse får vi.

Vi forhandler gennem CO 10, hvor vi har forhandlingsret sammen med andre statspensionister og forhåbentlig opbakning fra vores gamle forbund.

OK 21 er under forberedelse – kravene skal være indsendt senest den 01 SEP 2020.

CO 10 afholder forberedelsesseminar omkring tiltag i forbindelse med OK 21 den 13 MAR 2020.

Der har været nedsat en regnegruppe, som har set på nogle af puljerne i aftaleresultaterne OK93-OK18. Idet vi mener, at pensionisterne ikke får del i deres retmæssige regulering, idet mange af puljepengene ikke indgår i reguleringen f.eks. omklassificering – chefløn-lokalløn m.v.

OK 2005 lykkedes det, at få pensionen forhøjet med 1 %.

OK 2008 1,58 % og OK 2018 – O, 21 = 1,79 %, som vi vil søge opbakning til, at få fremsat som krav. Som en sagde 15 % er bedre, men urealistisk – vi er ikke nævnt med et ord i den kommende finanslov.

Hele problematikken med beregninger er kompliceret, idet der bruges forskellige regnemodeller så resultaterne bliver forskellige. Det er med, at have gode argumenter på hånden.

På sidste års landsmøde stillede vi spørgsmål om hvorledes ”reguleringsordningen” fungerer og om dens indvirkning på reguleringen af vores pension, idet vi ofte har den opfattelse, at vi ikke rigtig får nogen regulering.

Landsforeningen blev pålagt at bringe en artikel i Dansk Politi, som beskriver ordningen og dens konsekvens. Artiklen er bragt i Dansk Politi 03/2019

Der afholdes landsmøde i Odense 01 APR 2020, hvor der skal vælges ny formand, idet Finn Steen Baad afgår på grund af sygdom. Ingen i hovedbestyrelsen har ønsket, at kandidere til posten. Hovedbestyrelsen indstiller Mogens Winding kreds 2 til formandsposten. Kreds 2 med flere kredse anbefaler varmt Mogens kandidatur. Mogens har været beskæftiget med foreningsarbejde det meste af hans polititjeneste.

Vi har 8 dellegere til landsmødet og de er et punkt på dagens dagsorden.

Landsforeningens økonomi er god – så god, at det overvejes, at der sendes endnu flere penge retur til lokalforeningerne. End de 45 kr. som er besluttet.

April 2020 står vi til en stigning på 1, 46 % + – reguleringsordningen. Det endelig tal er i skrivende stund ikke udregnet/meddelt. I 2019 er vi steget 1,3 % og 0,68 % = 1,98 %? + – reguleringsordningen.

Satspuljen er afskaffet fra finansåret 2020. Fra 1990 til dato har en pensionist mistet ca. 9648 kr. ved denne ordning.

Bestyrelsen har holdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året og jeg har deltaget i 2 hovedbestyrelsesmøder. Jeg har endvidere deltaget i 2 lokalforeningers generalforsamling Hjørring og Hobro. Stor opbakning begge steder. Rigtig hyggeligt, at komme ud og hilse på mange kendte kolleger. Endvidere bør formanden også komme ud og stå på mål for forenings virke.

Der er tradition for, at vi mindes de kolleger, som er gået bort i det forløbne år. Jeg kender ikke navnene på dem alle. Der for ingen nævnt ingen glemt. Men lad os rejse op og mindes dem som er gået bort.

Vedrørende valg indstiller bestyrelsen Børge K. Nielsen som formand. Børge kender i alle og jeg ved, at han vil gøre et godt stykke arbejde og lægge den energi i arbejdet som det kræver. Vi har spurgt bestyrelsen i Aalborg Seniorklub, om de var interesseret i, at stille med en kandidat til kredsforeningens bestyrelse. Det var/er de ikke, men efter lidt pres, er de villig til, at stille med en kandidat til suppleringsposten Mogens Østgård. Hvorfor dette pres – jo så er alle lokalforeninger repræsenteret i Kredsforenings bestyrelse og har indsigt og indflydelse på arbejdet. Suppleanten deltager i alle bestyrelsesmøder på lige fod med de andre medlemmer.

Sluttelig vil jeg takke Aalborg Seniorklub for samarbejdet i forbindelse med denne generalforsamling og samarbejdet i øvrigt.

Hans J. Christensen,

Formand.

Herefter var beretningen til debat.

Gorm stillede spørgsmål om fuldt medlemskab af Politiforbundet.

Formanden svarede, at det tidligere var vendt på landsmødet, hvor det blev oplyst, at PF ikke ville, men spørgsmålet ville komme (igen) op på kommende kongres i PF.

Børge supplerede, at PF p.t. undersøger en sådan mulighed, med en masse begrænsninger og et mindre kontingent, men at man nok skulle tænke sig godt om inden et sådan ægteskab indgås.

Børge forklarede videre, at den nuværende forhandlingsret Politipensionisterne havde igennem Sammenslutningen af Pensionister i CO10, ved en optagelse i PF, ville denne forhandlingsret følge med og komme til at ligge hos PF. Derved ville pensionisterne være placeret endnu et skridt længere væk fra forhandlingsfællesskabet i CFU.

Men tilbuddet fra PF kunne jo være så godt, at vi ikke kan sige nej.

Gorm havde læst en undersøgelse, der viste, at mange gerne ville ind.

Formanden oplyste, at PF.s tidligere begrundelse imod at optage politipensionisterne i fælleskabet har været, at i så fald skulle PF ansættes en sekretær yderligere i forbundet.

Efter debatten blev formandens beretning godkendt.

Ad 4.

Ingen indkomne forslag.

Ad 5.

Regnskabet blev pga. kasserens rejseaktivitet forelagt af formanden og godkendt.

Ad 6.

Kontingent fastholdes, så fortsat ingen kontingent til Politipensionisterne i Kreds 1 udover kontingentet til Politipensionisternes Landsforening på 180 kr/år og evt. den lokalkontingent de enkelte klubber/foreninger har vedtaget.

Ad 7.

ad a. Børge K. Nielsen valgt.

ad b. Erik Kjærsgård og Marinus Abildtrup valgt.

ad d. Hans Houmøller valgt.

ad c. Mogens Østergaard valgt til suppleant.

ad d. Hans Houmøller valgt.

Ad 8. Eventuelt.

Børge takkede for valg og takkede den afgående formand for hans 12 årige gode indsats for Politipensionisterne og overrakte den afgående formand en gave.

Børge oplyste videre, at lønforskellen blev større og større i kroner mellem aktive og pensionerede kollegaer. De 8 år han har været pensionist, er aktive kolleger på samme skalatrin løftet skalalønsmæssigt ca. 30.000 kr. i perioden, medens tjenestepensionisten qua den ringe udmøntning af overenskomsterne blot er steget ca. 15.000 kr. i perioden.

Reguleringsordningen ville blive sat under lup og han ville arbejde hårdt på at skabe forståelse for udregningsmodellerne, der de seneste mange år ikke var kommet pensionisterne til gode.

Henning Højer Larsen ville ikke klandre at aktive kolleger er rykket i løn.

Børge. Enig! Lønnen burde være endnu højere, men når der skal købes ind hos købmanden, var forskellen til at få øje på. Så det er her alene et spørgsmål om ikke pensionen, kunne være bedre.

Afgående formand supplerede, at hovedbestyrelsen allerede var begyndt at glæde sig til Børges tilgang.

Kommende og nuværende pensionister kan melde sig ind/ud på www.politipensionisterne.dk .

Hans Jørgen Winkler takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet.

For referat

Knud Høfler