Bestyrelsesmøde 240919

Bestyrelsesmøde den 24. september 2019 kl. 1000 hos formanden, Hans J. Christensen, Leharparken 11, Frejlev, 9200 Aalborg SV. 

Bestyrelsen var mødt fuldtalligt med ”gammelkendt” nyt medlem og ny næstformand, Børge Nielsen. 

Efter morgenkaffe gik vi over til mødet med følgende 

 DAGSORDEN: 

 1. Velkomst og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 1. Orientering ved formanden – herunder hovedbestyrelsesmøde m.v. 

 1. Rette hjemmeside. 

 1. Kørepenge til hvem? 

 1. OK 2020 – reguleringsordningen. 

 1. Generalforsamling 2020 

 1. PL: Nye vedtægter 

 1. Orientering ved kasseren – herunder tilskud. 

 1. Orientering fra lokalforeningerne. 

 1. Næste bestyrelsesmøde? 

 1. Eventuelt. 

Ad 1.  

Godkendt uden bemærkninger. 

Ad 2. 

Formanden oplyste fra sidste HB-møde den 4. sep. 2019 i Odense, at landsforeningen havde fået henvendelse fra Told/Skat, som havde anmodet om tilsendelse af landsforeningens vedtægter samt referater fra mødevirksomhed de seneste 3 år.  Årsagen skyldtes formentlig retten til bevaring af fradrag for årskontingentet – p.t. 180,- kr. (De skal vel hente lidt penge hjem til erstatning for mia. tab til udbytteskat m.m.) 

Fra FU mødet den 30. august med Politiforbundet, havde man anmodet om, at det årlige tilskud på 15000,- kr. forhøjes til 20.000,- kr. Politiforbundet vil afgøre anmodningen på et senere møde. 

Vedrørende nye regler om førtidspension og fradrag i pensionen, har Hans Agerbo Jensen lavet et udskrift. 

Oplysningerne omkring emnet kan hentes på: Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Modst.dk – 

nederst på siden under genveje PAV – og afsnit 34 – pension. 

Endvidere på Politiforbundets hjemmeside under pension. 

Det betyder f.eks., at fradraget, hvis man søger afsked som 60 årig, ændres fra 4 % til 12 % (gælder for tj.mænd født efter den 1. januar 1959.) Der er dog også positive ændringer. Man kan nu optjene pensionsanciennitet før det fyldt 25 år. D.v.s., at bliver man ansat som 21 årig, bliver man tj.mand efter 3 år og har anciennitet fra det 24 år. Max er stadig 37 pensions år. Fortsætter man ud over de 37 år, optjener man pensionsgodtgørelse for hvert kvartal man forretter tjeneste efter optjening af 37 pens.år. Godtgørelsen beregnes som 15 % af pensionsskalatrinet. Godtgørelsen udbetales som engangsbeløb. 

Vedrørende OK 21 afholder CO10 gruppen indledende møde i efteråret, da vi allerede i foråret 2020 skal i gang med arbejdet om forslag til krav. 

Lønninger og pensioner reguleres med 0,86 % pr. 1. oktober. Det er tallene fra 310318 der lægges til grund for de 0,86 % jfr. Aftalen fra OK18. 

Landskasseren oplyste, at der var overskud  på 23.000,- kr. hvilket giver basis for udbetaling af ekstra tilskud til kredsene sidst på året. 

Der er p.t. 2613 medlemmer og nye medlemmer pr. 1. oktober 2019, vil først blive opkrævet kontingent i januar 2020. 

På grund af EDB problemer (har man hørt det før) har det ikke været muligt at lave nye lister over pensionerede kollegaer siden marts måned. Når problemet er løst, kommer der lister igen. 

Næste HB-møde afholdes afholdes i Odense på Fyn den 26.02.20 fra kl. 1000 til 1400. 

Landsmødet bliver ligeledes som tidligere afholdt i Odense den 01.04.20. (ikke aprilsnar) 

Ad 3. 

Der er kommet ny webmaster. Mailadressen er: majalllan@gmail.com.  

Lokalt: PL.kreds1@gmail.com.  

Ad 4. 

På spørgsmålet omkring kørepenge til B-medlemmer, udbetales der ikke kørepenge til generalforsamling. Der anbefales samkørsels ordning. 

Ad 5. 

Der henvises til pkt. 2. 

Ad 6. 

Generalforsamling afholdes i kantinen på PG i Aalborg den 3. marts 2020 kl. 1300.  

På valg til bestyrelsen: 

Børge Nielsen ny formand. Villig til valg. (Hans Jørn stopper) 

Referent, Knud Høfler, Frederikshavn, villig til valg 

Medlem,  ?? (Marinus Abildtrup, Hobro) villig til valg. 

Ikke på valg er følgende: 

Kasserer, Carsten Riis 

Medlem, Erik Kjærsgaard, Hjørring 

Ad 7. 

Tilretninger af PL.s vedtægter blev godkendt den 02.04.19 og efterfølgende udsendt. 

Ad 8. 

Carsten Riis oplyste, at kassebeholdningen pr. 100919 var på 29114,- kr. Pr. 1. januar får vi nye tilskud. 

AD 9. 

Knud H forespurgte om betaling af bårebuket ved begravelser. I dag og for fremtiden skal lokalforeningen selv betale for en sådan af det tilskud, vi får fra politiforeningen. 

Ad 10. 

Nærmere tilgår 

Ad 11. 

Ingen bemærkninger 

For referat: Knud Høfler