Generalforsamling 2017

 

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Referat 

Fra generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening, kreds 1 i Nordjylland.

Afholdt på politigården i Aalborg, tirsdag den 07. marts 2017 kl. 1300.

Generalforsamlingen var oprindelig indkaldt til kl. 1200 med afholdelse i Parolesalen.

Men embedet havde disponeret over Parolesalen til andet formål, hvorfor vi blev flyttet til Kantinen med start kl. 1300.

Generalforsamlingen blev afholdt sammen med Aalborg Seniorklub, som havde generalforsamlingen umiddelbart efter vores.

Der var tilmeldt 67 medlemmer.

Generalforsamlingen startede med spisning – gule ærter med tilbehør og efterfølgende kaffe med kage. Foreningen var vært ved traktementet.

Dagsorden jfr. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5.  
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  1. Carsten Riis Kristensen.
  2. Til bestyrelsen: Hans Jørn Christensen.
  3. Suppleant: Marinus Abildtrup.
  4. Hans Jørgen Vinkler.
  5. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt

Ad 1.

Henning Mathisen blev foreslået som dirigent og valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2.

Ingen fuldmagter.

Ad 3.

Formanden bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Hvorefter han fremlagde sin skriftlige beretning.

./  . Beretningen vedhæftet som fil.

Formandens beretning blev sat til debat:

Da der hersker tvivl om udmøntningen af general lønstigning er 1,5 % el. !,22 % pr. 01. april 17.

Oplyste Børge K. Nielsen, at stigningen formentlig er 1,22 %, idet de resterende 0,28 % er anvendt til diverse lønpuljer så som lokalløn m.v.

Vi har altid lidt efterslæb, som forsøges samlet op hen ad vejen.

Formanden oplyste, at han havde sat Landsforeningens formand til at undersøge, hvad der er korrekt udmøntning på vores pension.

Der var ikke yderligere bemærkninger.

Formandens beretning godkendt.

Ad 4.

Der blev fremsat følgende forslag af bestyrelsen:

 • 8. Regnskab – får følgende ordlyd – Regnskabsåret er kalenderåret.

Formanden og kassereren er ansvarlig for foreningens økonomiske drift. De kan uafhængig af hinanden disponere over foreningens økonomiske midler.

Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag.

Det reviderede regnskab forelægges på den årlige generalforsamling, eller efter bestyrelsens begæring.

Begrundelsen for ændring er krav fra vores bank.

Forslaget vedtaget uden bemærkninger.

Ad 5.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

Som blev godkendt uden bemærkninger.

./. Se Regnskab 2016

Ad 6.

Uændret kr. 0.

Ad 7.

Alle var villig til genvalg.

Der blev ikke foreslået andre kandidater, hvorfor der var genvalg til alle.

Til PL.s generalforsamling blev foruden de nævnte valgt Erik Kærsgård fra Hjørring.

Ad 8.

Formand Poul Buus, Nordjyllands Politiforening (nyvalgt formand) takkede for invitationen.

Han nævnte lidt om de problemer politiet tumler med i dag. Problemerne var ikke meget anderledes end i vores tid. Idet han havde fundet et gammelt tidsskrift fra Dansk Politi, hvoraf fremgik at beredskabet var for småt og politiet skulle tilføres flere midler og mere personale. Hvilket også er tilfældet i dag.

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.

Hans J. Christensen

Sekretær.