Generalforsamling 2010

logo

Aalborg den 01. marts 2010.

Referat fra generalforsamling
Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland
den 26. februar 2010 kl. 1200 på Hjørring Politigård.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg:
a. Formand, Finn T. Iversen er villig til genvalg.
b. Til bestyrelsen, Bent Kirkegaard, er villig til genvalg og Jørgen Trap, der er villig til valg.
c. Suppleant, Jørgen Rostgård Sørensen, er villig til valg.
d. Revisor, Per Højbak, er villig til genvalg.
e. Valg af delegerede til Pl.s generalforsamling jfr. Pl. s vedtægt 11.

8. Eventuelt.
Der var tilmeldt 42 deltager til generalforsamling og der var mødt 41 med repræsentation fra Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Løgstør.

Hjørring Seniorforening v. Formand, Per Korsholm, bød velkommen og fortalte om dagens program og praktiske foranstaltninger.

Dagen startede med spisning, hvor de to foreninger var vært.

Efter spisningen bød ledelsen ved Hjørring Politi, Vpk. Erik Kærsgård velkommen til Hjørring Politigård.
Erik gav en kort status på arbejdet vedr. ny Politigård i Hjørring.

Herefter gik vi over til afholdelsen af vores generalforsamling.

Formand Finn T. Iversen bød medlemmerne velkommen og han foreslog Kurt Wild til dirigent.

1. Kurt Wild blev valgt uden modkandidat og takkede for valget. Hvorefter han konstaterede indkaldelse lovlig og varslet i henhold til foreningslove.

2. Der var ingen fuldmagter.

3. Formanden startede med, at hilse fra tidligere formand Hans J. Poulsen, som p.t. døjer med sygdom, hvorfor han ikke kan være tilstede. Endvidere en stor tak til Bent Kirkegaard, som havde været den praktiske person i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen i Hjørring. Selve beretningen er vedhæftet som dokument. Dirigenten ridsede nogle punkter op fra beretningen herunder medlemshvervning og fradragsberettiget kontingent. Der blev nikket fra salen, men ingen bemærkninger. Dirigenten tog herefter ordet og takkede formanden for det store arbejde, han har udført for foreningen. Formandens beretning sat under afstemning og enstemmig vedtaget.

4. Bestyrelsen fremsatte et nyt forslag til vedtægtens § 7 – nuværende ordlyd: Ordinær generalforsamling afholdes, hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel skriftligt til alle medlemmer – forslag til ny formulering: Ordinær generalforsamling afholdes, hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes ved offentliggørelse i fagbladet ”Dansk Politi” og ”Statspensionisten” i december/januar udgaverne, samt på foreningens hjemmeside. Begrundelsen for det nye forslag er, at der kan spares et større beløb i porto. Det fremsatte forslag blev vedtaget.

5. Kassereren forelagde det reviderede regnskab og det blev enstemmig vedtaget. Regnskabet vedhæftet som dokument.

6. Uændret kontingent – ingen bemærkninger.

7. Formanden Finn T. Iversen, Bent Kirkegård, Per Højbak alle genvalgt og nyvalgt blev Jørgen Trap og Jørgen Rostgård Sørensen. Valg af delegerede til Pl. s generalforsamling den 12. april 2010 blev bestyrelsen.

8. Eventuelt: Erik Kjærsgård gjorde opmærksom på, at man kan købe sprogforbundet grå lommekalender for kr. 30. Kalenderen er magen til Politiforbundets bortset fra farven. Bent Kirkegaard – hvad gør vi med enkerne/enkemænd efter bortgåede statspensionister. De efterladte får stadig 2/3 pension og den eneste måde de har indflydelse på deres pension, er ved medlemskab af vores forening. Flere kommentarer til Bents spørgsmål. Christian Thomsen, begge kan registreres som medlemmer? Jørgen Dorf et brev med kondolence, kan evt. bruges? Problemstillingen evt. forslag til løsning tages med til kommende hovedbestyrelsesmøde. Der var ikke flere bemærkninger til forslaget. Formanden takkede forsamlingen for god ro og orden.
Hans J. Christensen
Sekretær.