Generalforsamling 2012

Dagsorden – Generalforsamling 2012

logo

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Indkaldelse til generalforsamling i
Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland fredag den 02. marts 2012 kl. 1300 på politigården i Hjørring.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af fuldmagter
 3. Formandens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  a. Formand Finn T. Iversen er villig til genvalg.
  b. Til bestyrelsen, Bent Kirkegaard og Jan Slotved er begge villige til genvalg.
  c. Suppleant, Jørn Rostgaard Sørensen, er villig til valg.
  d. Revisor, Per Højbak, er villig til genvalg. Suppleant, Arne Vegger er villig til genvalg.
  e. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement, samt kaffe og brød.

Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning.

Tilmelding senest mandag den:27. februar 2012

Til næstformand Bent Kirkegaard, tlf. 98 92 61 34. Mail: ab.kirkegaard@has.dk.

P. f. v.

Finn T. Iversen,
formand