Generalforsamling 2014

logo

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Indkaldelse til generalforsamling i
Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland
Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 1330 på Hobro politistation Digterparken 2.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg:
a. Formand Finn T. Iversen. Er villig til genvalg.
b. Til bestyrelsen, Bent Kirkegaard og Jan Slottved begge villige til genvalg.
c. Suppleant, Jørgen Trap, er villig til valg.
d. Revisor:     Suppleant:
e. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen kl. 1230 vært ved en let frokost, samt kaffe og en lille en til halsen.

Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning.

Efter generalforsamlingen kan interesserede få en rundvisning på den flotte politistation.
Tilmelding til spisning senest tirsdag den: 04. marts 2014.

Til Finn T. Iversen. Mail:ftiversen@gmail.com, eller tlf. 20 25 20 50

P. f. v.

Finn T. Iversen,
formand

www.politipensionister-nordjylland.dk.   Mail: politipensionisternordjylland@gmail.com