Bestyrelsesmøde 111011

logo

Aalborg den 19. oktober 2011.

Fra bestyrelsesmøde i Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland
Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 0930 på politigården i Aalborg.

Bestyrelsen var mødt fuldtallig.

Formanden bød velkommen og præsenterede nedenstående dagsorden, som oplæg til dagens bestyrelsesmøde.

J. Tarp bad om ordet og takkede for opmærksomheden i anledning af hans runde fødselsdag.
Med følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. maj 2011.
  2. Formanden orienterer om medlemstilgangen og foreningen i øvrigt. Der er nu kun ca. 60 medlemmer, som ikke har /eller ikke har givet os deres mailadresser.
  3. Generalforsamling 2012. Tid og sted. Skal det med i nyhedsbrevet??
  4. Nyhedsbrev til vores medlemmer her i efteråret? Jeg er sikker på, at medlemmerne gerne vil høre fra os, selv om der måske ikke er så meget nyt. Emner?
  5. På næste møde i Hovedbestyrelsen den 25 ds. Bliver et af punkterne, om man skal udvide den personkreds, som kan blive medlem af PL.
  6. Foreningens økonomi ved Carsten Riis.
  7. Eventuelt.

Ad. 1:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2:
Det er p.t. kun halvdelen af de pensionerede kolleger, som melder sig ind i vores forening.
Der skrives, tales og ringes til alle pensionerede kolleger. Der må også gerne skubbes lidt til kollegerne og gøres opmærksom på foreningen virke.
Der er en god tilmelding af mailadresser.

Ad 3:
Efter tur afholdes den årlige generalforsamling skiftevis i Aalborg el. nord/syd for Aalborg. Hobro står for tur i 2012, men ønsker af hensyn til kommende nybyggeri, at udsætte til værtskabet.

Hjørring som netop er flyttet ind i ny politistation påtog sig værtskabet. Foreningen vil være vært ved et mindre traktement. Datoen i marts 2012 fastlægges i samarbejde med stationen i Hjørring og oplyses senere.

Ad 4:
Formanden uddelte et udkast til nyhedsbrev. Diverse kommentarer/redigeringer foretaget.
Tarp ønskede meddelelser fra lokalforeninger medtaget i nyhedsbrevet.
Det hensigtsmæssige blev drøftet.
Konklusionen blev, at evt. meddelelser skal adskilles fra nyhedsbrevet. F.eks. med en ekstra side fra lokalforeningerne.
Det kommende nyhedsbrev afventer hovedbestyrelsesmødet den 25. oktober 2011, hvor der formentlig vil fremkomme yderligere informationer til medlemmerne.

Ad 5:
Bestyrelsen var enig om, at gå imod at udvide den personkreds, som p.t. kan blive medlem af PL.

Ad 6:
Kassereren oplyste, at foreningens økonomi p.t. ser fornuftig ud. Der er ca. 6000 kr. i kassen.
Kassereren har foranlediget af ryster på sidste års generalforsamling foretaget sonderinger, om en bedre forrentning af foreningens midler. P.t. er foreningens midler placeret i ”Lån og Spar”. Konklusionen er, at det vil blive dyrere i andet pengeinstitut, idet gebyrerne vil blive væsentlig større end i nuværende pengeinstitut og spise evt. andre fordele op.
Konklusion er, at vi fortsætter som hidtil.

Ad 7:
Der udleveres ikke politiskilte efter den 30/12 – 2011.

Referat

Hans J. Christensen,
Sekretær.