Referat

 Frederikshavn – Hjørring – Aalborg – Løgstør –  Hobro

                    15. marts 2016

Referat

Fra generalforsamling i politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland. Afholdt på politigården i Frederikshavn.

Torsdag den 03. marts 2016 kl. 1300.

Der var tilmeldt 32 kolleger, samt indbudt stationsleder, Vpi. John Henriksen, fællestillidsmand, Pa. Jens Jørgen Møller Nielsen og webmaster Pa. John Stenbak.

Det var forud for generalforsamlingen aftalt med Jan Slottved, at foreningen var vært ved en frokost med kaffe.

Jan havde indkøbt smørrebrød med tilbehør, samt kage til kaffen.

Efter frokosten blev generalforsamlingen indledt med:

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af fuldmagter.

3. Formandens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Regnskab.

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg:

a. Formand, Finn T. Iversen.

b. Til bestyrelsen – på valg Bent Kirkegård og Jan Slottved.

c. Suppleant.

d. Revisor og suppleant.

e. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL. s vedtægt § 11.

8. Eventuelt.

Ad 1: Hans J. Vinkler blev foreslået som dirigent og valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamling lovlig indvarslet og han gennemgik dagsordenen.

Ad 2: Ingen fuldmagter.

Ad 3: Klik her og læs formandens beretning

Nordjyllands Politiforenings formand, Jens Jørgen Møller Nielsen og Webmaster John Stenbæk, var mødt til generalforsamlingen, som havde i alt 35 deltagere.

Henning Mathiesen ønskede oplyst overfor forsamlingen, at tidligere kasserer, John Cavour var død.

Børge K. Nielsen ønskede oplyst, om vi får samme rettigheder i CO 10, som de andre tilsluttede organisationen har.

Formanden oplyste, at vores rettigheder i CO 10 p.t. er uklare, hvorfor de skal tages op, på det kommende hovedbestyrelsesmøde.

Assistanceforeningen i Aalborg opløses i år. Foreningens midler vil på en eller anden måde blive fordelt blandt medlemmerne.

Formandens beretning sat under afstemning og godkendt.

Ad 4: Ingen indkomne forslag.

Ad 5: Klik her og se regnskabet

Kassereren gennemgik regnskabet. Som blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 6: Uændret. Vedtaget uden bemærkninger.

Ad 7: Formand, Finn T. Iversen, genvalgt.

Bestyrelsen, Bent Kirkegård, genvalgt.

Bestyrelsen, Knud Høfler, Frederikshavn nyvalgt, idet Jan Slottved ikke ønskede genvalg.

Suppleant, Marinus Abildtrup, Hobro blev nyvalgt, idet Jørgen Trap ikke ønskede genvalg.

Revisor, Hans Chr. Hovmøller, genvalgt.

Revisorsuppleant, Hans J. Vinkler, genvalgt.

Valg af delegerede til Pl. s generalforsamling. Bestyrelsen, Suppleanten og Henning Mathiesen.

Ad 8: Ingen medlemmer havde bemærkning til pkt. 8.

Vpi. John Henriksen gav en status på Nordjyllands Politi p.t. herunder specielt Lokalpolitiet i Frederikshavn. Han kunne oplyse, at hele organisationen var presset grundet diverse afgivelser og omstruktureringer. Men at opfordringerne blev taget op.

Formanden takkede vores webmaster for veludført arbejde og han fik en lille erkendelighed.

Formanden takkede Jan Slottved for arbejdet i bestyrelsen og for arbejdet med at arrangere generalforsamlingen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Erklærede generalforsamlingen af sluttet kl. 1447.

Hans J. Christensen,

Sekretær.