Bestyrelsesmøde 030614

logo

Aalborg den 03. juni 2014.

Referat

Fra bestyrelsesmøde i Politipensionisternes landsforening kreds 1 Nordjylland.

Afholdt på politigården i Aalborg tirsdag den 03. juni 2014 kl. 1000.

Bestyrelsen var fuldtallig bortset fra J. Trap, Hobro, som der var afbud fra.

Med følgende dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 12. februar 2014.
2. Drøftelse af generalforsamling 2015 evt. sammen med Aalborg Seniorklub.
3. Skal vi udsende mail for at konstatere, om alle med pc .er er kommet med i kartoteket og skal der evt. et nyhedsbrev med?
4. Forslag fra bestyrelsen?
5. Eventuelt.

Ad 1: Formanden bød velkommen. Referatet godkendt.

Ad 2: Formanden oplyste, at Henning Mathisen, Aalborg Seniorklub, havde forespurgt, om ikke vi kan afholde vores generalforsamlinger sammen i 2015.

Der var en længere debat blandt bestyrelsens medlemmer. Der var en positiv stemning for, at vi afholdt generalforsamlinger sammen med Seniorklub Aalborg og på politigården i Aalborg.

Bestyrelsen opstillede følgende forudsætninger for afholdelse af fælles generalforsamlinger 2015:

1. Afholdes i Parolesalen 5 sal.
2. Tilskud pr. medlem (vores medlemmer) 75 kr., som plejer at være egenbetalingen for deltagere.
3. Aalborg Seniorklub afholder resten af udgifterne.
4. Generalforsamlingerne afholdes hver for sig efter spisningen.
5. Hvis ovenstående ikke kan opfyldes. Afholder vi særskilt generalforsamling.

Ad 3: Formanden udsender en mail med evt. nyhedsbrev.

Ad 4: Ingen forslag.

Ad 5: Almindelig debat blandt bestyrelsen og alle ønskede hinanden en god sommer.
Referent
Hans J. Christensen,
Sekretær.