Referat

Politipensionisternes Landsforening
Kredsforening l, Nordjylland
Referat d. 16/2-18

Bent Kirkegaard, Hjørring, bød velkommen til generalforsamlingen.
Han oplyste, at formanden, Finn T. Iversen, desværre var blevet syg og indlagt på sygehus, men han havde en frisk hilsen til alle og ønsket om en god generalforsamling.

De udenbys gæster blev ligeledes tilbudt at overvære Hjørrings lokale afdelings generalforsamling efter dette møde. Hjørrings afdeling vil i år afholde 20 års jubilæum.

Herefter gik vi over til afholdelse af generalforsamlingen efter dagsordenen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent 1.
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Indkommende forslag. Kredsbestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §7.
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg:
a. Formand, Finn T. Iversen
b. Til bestyrelsen: Bent Kirkegård
c. Til bestyrelsen: Knud Høfler
d. Suppleant: Marinus Abildtrup
e. Revisor: Hans Houmøller
f. Revisorsuppleant: Hans Jørgen Vinkler
g. Valg af delegerede til PLs generalforsamling jf. PLs vedtægt §11
8. Evt.

Ad 1: Peter Vejen fra Hjørring foreslået og valgt.

Ad 2: Ingen fuldmagter

Ad 3: Bent Kirkegaard oplæste herefter formandens skriftlige beretning med enkelte kommentarer.

Ad 4: Bent knyttede en enkelt kommentar til vedtægtsændringen som blev forslået ad praktiske hensyn.
Herefter blev vedtægtsændringen vedtaget uden bemærkning.

Ad. 5:
Regnskab for 01 01 2017 til 31 12 2017
Indtægter

Refusion fra Landsforbundet………………………………….. kr. 12000,00
Ekstra tilskud Landsforbundet…………………………… kr. 7500,00
Nordjysk Politiforening tilskud…………………………………..kr. 2000,00
Retur generalforsamling ………………………..………… kr. 1035.00
Retur Hjørring lokalforening ………………………….…… kr. 500.00
Rente fra Sprogforeningen ……………………………………….. kr 208,23

I alt kr. 23243.23

Ialt …………………………………………………………………………………………… kr 23243,23

Udgifter

Bestyrelsesmøder ………………………………………….. kr. 12,00
Kørepenge ved bestyrelsesmøder ……………………. kr. 823,50
Repræsentation ……………………………………………… kr. 636,85
Generalforsamling…………………………………………… kr. 9410,00
Stiftende generalforsamling Fr-havn……………….. kr. 2244,90
Kontorhold …………………………………………………….. kr. 408,00
Gebyrer ………………………………………………………… kr. 22,00

I alt kr. 13557,25

I alt ……………………………………………………………………………………….. . kr. 13557,25

Resultat for året 2017 ……………………………………………………………….. kr. 9685,98

Indestående i Lån og Spar bank pr 31 12 2017 kr. 16952,62
Indestående i Sprogforbundet pr 31 12 2017 kr. 16866,82

ialt ………………………………………………………………………………………….kr. 33819,44

Egenkapital pr 31 12 2017 ………………………………………………………… kr 33819,44

Revisor Hans Hovmøller Carsten Riis Kristensen

Carsten Riis gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

AD 7)

a. Finn T. Iversen genvalgt.
b. Bent Kirkegaard ønskede at takke af og foreslog på Hjørrings vegne, Erik Kjærgaard, der blev valgt.
c. Knud Høfler genvalgt.
d. Marinus Abildtrup genvalgt
e. Hans Houmøller genvalgt
f. Hans Jørgen Vinkler genvalgt
g. Finn Larsen og Henning Mathiasen Aalborg valgt

Ad 8:

Da der ikke var nogen, der ønskede at tage ordet, takkede dirigenten af.

For referat

Knud Høfler