Generalforsamling 2015

logo

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Indkaldelse til generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland i samarbejde med Aalborg Seniorklub

Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 1300 (spisning kl. 1200) i Parolesalen på 5´sal på Politigården i Aalborg

Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af fuldmagter
  3. Formandens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Regnskab
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg:
    a. Kasserer: Carsten Riis Christensen.
    b. Til bestyrelsen: Hans Jørn Christensen.
    c. Suppleant: Jørgen Trap.
    d. Revisorsuppleant: Hans Jørgen Vinkler. De er alle villige til genvalg.
    e. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.

Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen kl. 1200 sammen med Seniorklub Aalborg vært ved spisning: Gule ærter med alt tilbehør.
Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning.
Tilmelding til spisning senest tirsdag den: 04. marts 2014. til PL.kreds1@gmail.com

P. f. v.

Finn T. Iversen,
formand.