Referat

Aalborg den 12 MAR 2015.

logo

Referat

Fra generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland i samarbejde med Aalborg Seniorklub.

Tirsdag den 10 MAR 2015 kl. 1200 i Parolesalen på 5 sal på Politigården i Aalborg.

Der var tilmeldt 85. så der var fuldt hus. Til gule ærter med tilbehør, som blev fortæret inden generalforsamlingen gik i gang.

Det var forud aftalt med Aalborg Seniorklub, at vi gav 75 kr. pr. tilmeldt deltager og resten af det økonomiske skulle dækkes af Aalborg Seniorklub.

Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg.
a.   Kasserer: Carsten Riis Kristensen.
b.   Til bestyrelsen. Hans Jørn Christensen.
c.   Suppleant: Jørgen Trap.
d.   Revisorsuppleant: Hans Jørgen Vinkler. Alle ovenstående var villige til genvalg.
e.   Valg af delegerede til Pl.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.

8. Eventuelt.

Ad 1: Hans J. Vinkler blev foreslået som dirigent og valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

Ad 2: Ingen fuldmagter.

Ad 3: Formandens beretning er vedhæftet som dokument.
Jørgen Larsen ønskede oplyst, om vi står svagere når centralorganisationen opløses. Formanden håbede på, at vi fik repræsentation i CO 10, hvis vi kan komme ind der? Ellers går vi ind for en eller anden form for tilknytning til Politiforbundet?
Ejnar Pedersen ønskede oplyst, om Politiforbundet ville have os som medlem. Formanden oplyste, at Politiforbundet altid har været yderst positiv overfor pensionisterne.

Beretningen sat under afstemning og vedtaget.

Ad 4: Bestyrelsen forslog at § 7 blev ændret, således at Statspensionisten blev slettet.
Forslaget vedtaget.
Ad 5: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

Ad 6: Forslag uændret.
Forslaget vedtaget.

Ad 7: Genvalg af alle uden modkandidater.

Ad 8: Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege delegerede.

Evt. Ingen bemærkninger.

Hans J. Christensen,
Sekretær.