Referat

logo

Aalborg den 06. marts 2013.

 

Referat

 

Fra ordinær generalforsamling 2013

Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland tirsdag den 05. marts 2013 kl. 1300 på politigården i Aalborg.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
 1. Formand, Finn Iversen er ikke på valg.
 2. Til bestyrelsen, Hans J. Christensen og Carsten Riis Kristensen begge er villige til genvalg.
 3. Suppleant, Jørgen Trap, Hobro villig til genvalg.
 4. Revisor, Per Højbak, suppleant, Arne Vegger.
 5. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.
 1. Eventuelt.

 

Forud for generalforsamlingen var der spisning med gule ærter med tilbehør og efterfølgende kaffe og kage. Mødet blev afholdt sammen med Aalborg Seniorklub, som havde generalforsamlingen umiddelbart efter vores generalforsamling.

 

Der var tilmeldt 56 personer, hvoraf de 50 personer var medlem af Landsforeningen. Spisningen blev betalt således, at Landsforeningen betalte for sine 50 medlemmer og Aalborg Seniorklub for de sidste 6, som endnu ikke er medlem af Landsforeningen.

 

Formanden bød velkommen og var glad for den store opbakning til generalforsamlingen.

 

 1. Henning Mathisen blev foreslået som dirigent og han blev valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet og gennemgik dagsordenen med forsamlingen.. Ingen stemmetællere valgt.

 

 1. Ingen var mødt med fuldmagter.

 

 1. Formanden aflagde sin beretning for forsamlingen. Beretningen er vedhæftet som dokument. Dirigenten satte formandens beretning til debat i forsamlingen. Aalborg Politis assistanceforeningen var berørt i formandens beretning. Bl.a. vedr. fremtidig betaling, som man selv skal sørge for inden den 01. april 2013 ved at indbetale kr. 180. Endvidere var der ændring med Dansk Autohjælp nu skal Falck bruges, hvis man ikke selv vil lægge ud. Indlæg ved Egon M. Olesen og Anton Hald. Der var ikke flere bemærkninger beretningen vedtaget.

 

 1. Ingen forslag.

 

 1. Formanden fremlagde det reviderede regnskab, idet kassereren desværre var blevet syg. Regnskabet sat til debat, ingen kommentarer. Regnskabet vedtaget.

 

 1. Uændret fortsat 0 kr.

 

 1. b. Hans J. Christensen og Carsten Riis Kristensen begge genvalgt uden andre forslag c. Jørgen Trap valgt uden andre forslag d. Per Højbak og Arne Vegger valgt uden andre forslag e. bestyrelsen, Knud Eigil Jørgensen og Henning Mathisen valgt uden andre forslag.

 

 1. Anton Hald og Erik Caludan fortalte om kommende tur til Berlin i maj 2013 arrangeret af Aalborg Seniorklub. Der er fortsat ledige pladser også for andre pensionister evt. familie. Der udfærdiges ID-kort til pensionister, hvilket har været et ønske længe og interesserede kan blive fotograferet i kaffepausen, hvorefter de ved senere møde, vil få deres ID-kort udleveret. Ikke flere indlæg. Dirigenten takkede af og overlod ordet til formanden, som takkede for god ro og orden under mødet.

 

Hans J. Christensen,

Sekretær