Referat

logo

Politipensionisters Generalforsamling kreds 1
2. marts 2012.  Politigården i Hjørring

Referat

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent.
2.  Godkendelse af fuldmagter
3.  Formandens beretning
4.  Indkomne forslag
5.  Regnskab
6   Fastsættelse  af kontingent
7.  Valg:
a.   Formanden Finn T. Iversen er villig til genvalg
b.   Til bestyrelsen,  Bent Kirkegaard og Jan Slotved er begge villige til    genvalg.
c.    Suppleant,  Jørn Rostgaard Sørensen, er villig til genvalg,
d.  Revisor, Per  Højbak,  er villig til genvalg.  Suppleant, Arne Vegger  er    villig til genvalg.
e.   Valg af delegerede til  Politipensionisternes  generalforsamling.
8. Eventuelt:

Ad 1: Henning Mathisen enstemmigt valgt.
Ad 2: Ingen
Ad 3: Se vedlagt skriftlig beretning.
Egon Olsen, Aalborg savnede artikler i Dansk Politi, der kunne belyse forholdet mellem politipensionisterne og politiforbundet, dels vedr. overflytningen af medlemmer, når man går på pens. Og dels også vores forhold vedr. forhandling om vores andel af de nye overenskomster.
Formanden svarede, at den faste pension ligger på ca. 56% af vores løn,  og den er formentlig ikke til forhandling, Det man kunne forhandle om er %-delen af de nye overenskomstforhandlinger, og her kun af den del, der er udmøntet i kr/øre.  Ikke den del der er udmøntet i sociale ydelser. Her kæmper man ved hver forhandling om så stor en %-del som muligt. (se formandsberetningen). Man har i den forbindelse også talt om, muligheden for, at politipensionisterne kunne blive en 13. kreds i politiforbundet, men der står nok ikke lige for i øjeblikket. Vedr. nye medl.   tilskriver formanden hver forbundsmedlem om optagelse i PP, efter at have fået underretning om pgl.s afskedigelse. Vedr. artikler ville han tage det op med formanden for PP.
Jens Bent Christensen, Aalborg  forespurgte til det efterslæb, som statspens.  havde oparbejdet i de sidste mange år, og som han mente, at vi faktuelt kunne bevise.
Formanden mente  ikke der var store chancer for, at vi kunne ”hive”, det hjem, i den nuværende situation, og at det desværre nok var tabt.
Gunnar Andersen, Aalborg  spurgte kort til den fremtidige pension. evt. chancen til forbedring/eller det modsatte.
Formanden svarede, at pensionens %-del (ca. 56%) er lovfæstet, og det er der ikke store muligheder for at ændre.

Ad 4:Ingen
Ad 5:Regnskabet blev skriftligt/mundtligt fremstillet af kassereren . Godkendt.
Ad 6:Stadig  0 (Kredsens indtægt bliver tildelt fra hovedforeningen)
Ad 7:Genvalg på alle posterne a. til d.
e. Valgt ud over formanden  og bestyrelsen,  Henning Mathisen, Aalborg, Kurt Nielsen, Hjørring, og Jørn Trap, Hobro.
Ad 8: Carsten  Møller Nielsen, Hjørring omtalte en  stor mulighed for fusion mellem politipensionisterne, Pensionisternes Sammenslutning og Pensionisternes samvirke. Herunder, at der formentlig, hvis dette bliver  besluttet, ville blive et nyt kontingent på 15 kr. pr. medlem.
Formanden udtalte, at det havde været til drøftelse i hovedbestyrelsen, men der var intet konkret om det endnu, og da vi i forvejen betaler til Statspensionisternes Centralforening, bliver der formentlig ikke tale om det. Formanden kunne i øvrigt oplyse, at der på Politipensionisternes generalforsamling senere på måneden bliver stillet forslag fra hovedbestyrelsen om at fortsætte med samme kontingent (180,- kr før skat pr. år).
Ref: Bent Kirkegaard