Bestyrelsesmøde 241116

Aalborg den 28. november 2016

Referat

 Fra bestyrelsesmøde afholdt ved næstformand, Bent Kirkegård i Hjørring torsdag den 24. november 2016 kl. 1000.

Med følgende dagsorden:

  1. Velkomst og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde den 04.10.2016.
  2. Formanden orienterer om arbejdet i DJØF og CO 10 og vores evt. efterslæb.
  3. Forslag til generalforsamlingen om vedtægtsændring om rådighed over vores konto.
  4. Ved sidste møde bestemte vi, at der efter ansøgning fra lokale klubber, kunne udbetales 25 kr. pr. medlem, når disse samtidig var medlem af PL. Hvordan behandler vi evt. ansøgninger?
  5. Foreningens økonomi ved Carsten Riis-Kristensen.
  6. Nyhedsbrev til vores medlemmer?? ”Stof til brevet”??
  7. Eventuelt.

Bestyrelsen var fuldtallig.

Ad 1: Formanden bød velkommen til mødet. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde godkendt uden bemærkninger.

Ad 2: Vi har formentlig ikke det store lønefterslæb. Men DJØF følger nøje lønudviklingen.

Formanden foreviste en ny skrivelse, som udsendes til kommen pensionister. Vedr. medlemskab af Politipensionisternes Landsforening.

Ad 3: Vores vedtægter vedrørende kassererens arbejde skal ændres. Idet vores bankforbindelse ”Lån og Spar” ønsker en præcisering af, hvem der disponerer over foreningens penge/økonomi.

Enighed om, at foreningens lov § 8 ændres på næste ordinære generalforsamling i foråret 2017 til:

Formanden og kasserer er ansvarlig for foreningens økonomiske drift.

De kan uafhængig af hinanden disponere over foreningens økonomiske midler.

Ad 4: Lokale klubber kan søge tilskud a 25 kr. pr. medlem af PL (statspensionister). Vi udbetaler tilskuddet jfr. aktuel medlemsliste.

Ad 5: Økonomien er fortsat solid.

Ad 6: Formanden foreviste et udkast til nyhedsbrev. Få bemærkninger indarbejdet i det endelige nyhedsbrev.

Ad 7: Indkaldelse til generalforsamling 2017 udfærdiges.

Sluttelig tak til Bent Kirkegård for husly og traktementet i forbindelse med afholdelse af mødet.

Alle ønskes en glædelig jul og godt nytår.

Hans J. Christensen
Sekretær.