Bestyrelsesmøde 250510

logo

Aalborg den 29. maj 2010.

Fra bestyrelsesmøde i Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland den 25. maj 2010 kl. 1230 hos Jan Slottved, Halbjerg ved Frederikshavn.

Med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Kontakt til nye og gamle pensionister.
3. Evt. gave regulativ.
4. Nyhedsbrev til medlemmerne.
5. Brev til efterladte.
6. Kontakt/brug af vores kontaktmand i Nordjyllands Politiforening.
7. Orientering ved formanden.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen var repræsenteret ved, Finn T. Iversen, Jan Slottved, Bent Kirkegård og Hans J. Christensen.
Fraværende, Carsten Riis, ferie udlandet, Jørgen Trap, forhindret.

Formanden bød velkommen til mødet og takkede Jan for, at han kunne huse os og at Jan var vært ved en fin frokost med tilbehør.

Pkt. 1:
Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2:
Det blev drøftet om lokalformændene skulle rette henvendelse til deres egen medlemmer. Fordele og ulemper diskuteret. Konkluisonen blev, at vi fortsætter som hidtil.

Pkt. 3:
Det blev drøftet om vi skulle udarbejde et gave regulativ. Da foreningen ikke har ubegrænsede økonomiske midler blev konklusionen. Bestyrelsen tager stilling fra sag til sag.

Pkt. 4:
Det blev besluttet, at der fortsat skal udsendes nyhedsbrev til medlemmerne, således de kan føle sig orienteret om foreningens virke.

Pkt. 5:
Bent Kirkegård fremviste forslag til brev, som tænkes udsendt til efterladte. Brevet blev drøftet og mindre rettelser blev foretaget. Bent sender en rettet kopi til bestyrelsens medlemmer og bestyrelsen tager endelig stilling på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 6:
Nordjyllands Politiforening har udpeget et af deres bestyrelsesmedlemmer, som kontaktperson til os (repræsentanten fra Hjørring). Hvad er hans rolle?. Konklusion blev, at han skulle inviteres med til foreningens kommende generalforsamling. Vi må så hen ad vejen se, om vi kan gøre mere brug af vedkommende?

Pkt. 7:
Formanden gav en orientering om Statspensionisternes Centralforenings krav til OK 2011 (oplæg).
Kopi af lokalforening Aalborgs nyhedsbrev til medlemmerne udleveret. Brevet kunne danne inspiration til vores eget nyhedsbrev.
Liste over pensionerede kolleger, som endnu ikke har meldt sig ind i vores forening udleveret. Mange har været tilskrevet flere gange og de må anses som værende uden for pædogogisk rækkevide og de vil ikke blive kontaktet yderligere.

Pkt. 8:
Formanden takkede for et godt møde og ønskede alle en rigtig god sommer.

– –

Efter mødet tog bestyrelsen til Frederikshavn Politigård, hvor lokalforening Frederikshavn havde deres månedlige møde, som vi deltog i. Jan gav under samværet de fremmødte kolleger en orientering om foreningens virke.

Hans J. Christensen,
Referent.

Generalforsamling 260210