Referat

logo

Aalborg den 14. marts 2014.

Referat

Fra generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening, kreds 1 i Nordjylland.

Afholdt i Hobro på den nye politistation, tirsdag den 11. marts 2014 kl. 1330.

Med følgende dagsorden:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af fuldmagter
 3. Formandens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg: a.Formand, Finn T. Iversen, er villig til genvalg. b.Til bestyrelsen, Bent Kirkegaard og Jan Slotved, begge er villig til genvalg. c.Suppleant, Jørgen Trap, er villig til genvalg d.Revisor og suppleant e.Valg af delegerede til Pl. s generalforsamling jfr. Pl. s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Til et forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

Forud for generalforsamlingen er foreningen vært ved en lettere frokost kl. 1200.

Der var mødt 41 medlemmer ud af 42 tilmeldte.

 1. Henning Mathisen foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet
 2. Ingen fuldmagter
 3. Formanden fremlagde sin skriftlige beretning:
 4. Ingen af de inviterede gæster var mødt, idet alle var optaget af andre gøremål.Formandens beretning blev sat til debat:Arne Geisnæs ønskede oplyst, om kontingentet blev indberettet til Skat.

  Formanden det sker automatisk.

  Arne Vegger roste bladet ”Statspensionisten” som han læste med stor glæde. Men økonomien i bladet skal selvfølgelig stå mål med alternativerne.

  Børge K. Nielsen roste ligeledes bladet og mente, at vi skulle holde fast i bladet og ikke gå over til Jørgen Fischer og understøtte ham.

  Formanden oplyste, at der kunne spares 125.000 kr. årligt ved at gå over til den skitserede løsning.

  Formandens beretning sat til afstemning og godkendt.

  4. Ingen indkomne forslag.
  5. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab:

  6. Kontingent stadig o kr.
  7. Valg:

  a. Formanden, Finn T. Iversen, genvalgt.
  b. Til bestyrelsen genvalgt, Bent Kirkegaard og Jan Slotved.
  c. Suppleant, Jørgen Trap, genvalgt.
  d. Revisor, Hans Chr. Hovmøller, valgt. Revisersuppleant, Hans J. Vinkler, valgt.
  e. Bestyrelsen, Jørgen Trap og Henning Mathiesen, valgt.

  8.Eventuelt:

  Anton Østergård ønskede oplyst status på fornyelse af kørekort ved 70 år.

  Formanden oplyste, at det ser ud til, at grænsen for fornyelse flyttes til 75 år og der rokeres lidt på antal år for fornyelse efter 75 år. Men intet er vedtaget endnu.

  Dirigenten oplyste, at de som er medlem af assistanceforeningen i Aalborg skal bruge Falck ved assistance. Bent Kirkegaard oplyste, at det samme gælder i Hjørring.

  Dirigenten gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

  Formanden takkede for det store fremmøde, samt god ro og orden.

  Tak til kollegerne fra Hobro vedr. det praktiske.

  Generalforsamlingen afsluttet kl. 1422.

  Referent

  Hans J. Christensen
  Sekretær.

  Politipensionisternes Landsforening