Generalforsamling 2011

logo

Referat fra generalforsamling

Aalborg den 04. februar 2011

Referat

Fra ordinær generalforsamling 2011 med følgende indkaldelse og dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamling
Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland tirsdag den 01. februar 2011 kl. 1330 på Aalborg Politigård.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af fuldmagter
 3. Formandens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  a. Formand ikke på valg.
  b. Til bestyrelsen, Hans Jørn Christensen og Carsten Riis Kristensen begge er villige til genvalg.
  c. Suppleant, Jørgen Rostgård Sørensen, er villig til valg.
  d. Revisor, Per Højbak, er villig til genvalg.
  e. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement, bestående af kaffe, ostemad og kage, samt en lille en til halsen.

Af hensyn til kantinen må vi bede om tilmelding til deltagelse i kaffe/kage.

Tilmelding senest den 28. januar 2011:

Til formanden, Finn T. Iversen, mobil 20252050 eller mail ftiversen@gmail.com