Bestyrelsesmøde 041016

Aalborg den 06. oktober 2016.

Referat

 fra bestyrelsesmøde af holdt på politigården i Aalborg den 04. oktober 2016 kl. 1000.

 

Med følgende dagsorden:

  1. Velkomst og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde den 28.04.2016.
  2. Formanden orienterer om PL.s arbejde og Hovedbestyrelsesmøde i Bogense den 20. september 2016. Samt øvrige emner som er dukket op siden sidste møde.
  3. Blad til afløsning af Nyhedsbreve ved formanden.
  4. Foreningens økonomi ved Carsten Riis-Kristensen.
  5. Skal vi udbetale et beløb pr. medlem til lokalklubberne? Ansøgning fra Hjørring Politi`s Seniorklub om tilskud til arrangement.
  6. Generalforsamling i 2017. Hvornår? og hvor?
  7. Nyhedsbrev til vore medlemmer?? ”Stof til brevet”.
  8. Eventuelt.

 

Der var afbud til mødet fra Marinus Abildtrup, Hobro.

Ad 1: Formanden bød velkommen til mødet og referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2: Formanden oplyste, at det afholdte hovedbestyrelsesmøde, havde været et rigtig godt møde med flere positive elementer.

Fremtidige hovedbestyrelsesmøder vil blive afholdt på skift mellem de forskellige kredse. Næste møde vil blive afholdt i Holstebro.

PL.s generalforsamling vil blive afholdt i Odense den 04. april 2017.

Ca. 45 medlemmer slettes årlig fra foreningen grundet kontingent restance og ca. 25 medlemmer melder sig ud af foreningen.

Kan vi gøre noget? Evt. bedre information/oplysninger til medlemmerne?

Nordjyllands Politiforening har tildelt foreningen kr. 2000 som ekstra tilskud.

Tommy Agerskov er villig til, at holde foredrag mod betaling af rejseudgifter. Vi har ham i erindring.

Ad 3: Fremover vil landsforeningen få tildelt en halv side i bladet ”Dansk Politi”. Hvilket er meget positivt og det vil forhåbentlig højne informationsniveauet. Diverse meddelelser og nyhedsbreve m. v. vil kunne indgå.

Ad 4: Kassereren oplyste, at foreningens økonomi ser fornuftig ud.

Ad 5: Bestyrelsen havde en længere drøftelse af emnet.

Beslutningen blev, at lokalforeninger i 2016 kan ansøge om tilskud på kr. 25 pr. medlem (medlem af PL).

Ad 6: Vi vil undersøge muligheden for, at afholde generalforsamling ude i byen evt. ”Huset” i Aalborg. Andre steder i kredsen undersøges også.

Generalforsamlingen skal ifølge vores love afholdes senest ved udgangen af 1. kvartal.

Datoen fastsættes senere.

Ad 7: Bestyrelsen vil fortsat forsøge, at udsende et lokalt nyhedsbrev, når det er aktuelt.

Ad 8: Bestyrelsen overvejer, at indkalde fremtidige pensionister til kaffemøde i samarbejde med lokalforeningerne.

Hans J. Christensen
Sekretær.