Bestyrelsesmøde 280416

Aalborg den 29. april 2016.

 

Referat

 Fra bestyrelsesmøde afholdt på politigården i Hobro torsdag den 28. april 2016 kl. 1300.

 

Forud for bestyrelsesmødet blev der afholdt en reception for at markere medlem nr. 300 i kreds 1 Nordjylland.

Medlem nr. 300 blev Hans Jørgen Nielsen, som har forrettet tjeneste i Hobro/Himmerlands politikreds. Invitationen til receptionen var udsendt til medlemmerne i Hobro området.

Formanden ønskede Hans Jørgen til lykke med medlemskabet og overrakte ham en lille erkendelighed i form af et par flasker rødvin.

Der var mødt i alt 18 kolleger for at markere begivenheden.

Foreningen var vært ved et mindre traktement.

Bestyrelsesmødet blev efterfølgende afholdt med følgende dagsorden:

Velkomst og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 25 01 16.

  1. Drøftelse af medlemstilgang – afgang, samt de medlemmer, som ikke har betalt kontingent for i år.
  2. Skal vi udbetale et beløb pr. medlem til lokalklubberne? I så fald må foreningerne i Frederikshavn og Hobro etablere en egentlig klub. Så vi kan se, hvem der skal have tilskuddet udbetalt. Bent K. tager Hjørring Seniorklubs vedtægter med.
  3. Forslag om at vi skal have en større godtgørelse ved kørsel i egen bil (CRK).
  4. Blad til afløsning af Nyhedsbreve. P.L. har åbenbart ingen planer om at lave et blad eller lignende. Det kan blive svært, at finde på noget til at fylde mere end et par sider.
  5. Foreningens økonomi ved Carsten Riis-Kristensen.
  6. Eventuelt.

Bestyrelsen var fuldtallig.

Ad 1: Formanden bød velkommen til mødet og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2: Bestyrelsen fik udleveret nye lister over medlemmerne i kreds 1. Enkelte medlemmer er blevet rykket for manglende betaling. Flere har efterfølgende betalt og givet udtryk for, at de ikke har modtaget noget girokort. Det vil der blive fulgt op på.

Medlemmerne som ikke betaler trods flere rykkere vil blive slettet grundet restance.

Ad 3: Hobro og Frederikshavn blev opfordret til at etablere egentlig klubber med bestyrelse og vedtægter.

Hjørring sender deres vedtægter til Hobro og Frederikshavn.

Konklusionen blev, at der kan udbetales tilskud til diverse arrangementer der promoverer Politipensionisterne Kreds 1 Nordjylland.

Lokalforeningerne kan ansøge om tilskud til lokale arrangementer.

Formanden og kassereren godkender ansøgningen, samt beløbets størrelse.

Ad 4: Enighed om, at beløbet forhøjes til kr. 1,50 pr. kørt kilometer.

Samkørsel skal stadig ske, når der er mulighed for det.

Ad 5: Enighed om, at vi ikke har økonomi eller stof til et egentlig blad.

Vi fortsætter med nyhedsbrev, når det er aktuelt.

Lokalforeningerne opfordres til at bakke op om nyhedsbrevet og komme med nyheder og referater, således medlemskredsen informeres mest mulig.

På længere sigt vil vi arbejde for at P.L. bliver pålagt, at øge informationsniveauet overfor alle medlemmer.

Kassereren oplyste, at foreningens økonomi p. t. er meget solid.

Ad 6: Ingen bemærkninger.

Hans J. Christensen
Sekretær